EKONOMİ

Konkordato Nedir?

Konkordato

Mali zorluk çeken firmaların iflastan kurtulmak amacıyla taviz vermek suretiyle anlaşma ya da borç yapılandırması olan konkordato nedir? Neden ilan edilir ilan edilmesi sonucunda neler olur sorularına yanıt bulmaya çalışacağım.

Hukuki açıdan vadesi gelen borçların vadesinde ödenmeme ihtimali ya da ödenememesi durumunda; kendilerine ekstra vade verilmesi veya alacaklının alacağından indirme gitmesidir. Borçlunun iflastan kurtulması, borcunu ödeyebilmesi için yapılan düzenlemedir.

Batma ihtimali olan ya da batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmelerini sağlayan bir müessese olan konkordato,  borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak, borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanmaktadır.

Konkordato Nedir?

Anlaşmalı iflas batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları  hukuki sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır. Belirtilen sistemde borçlu alacaklıya borcunun tamamını değil borcun bir kısmını ödemeyi teklif eder.

Borçlunun talebi üzerine sistem işlemeye başlar. Sistem 4 bölümden oluşmaktadır.

1- Adi Anlaşmalı İflas; Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlunun, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66ıncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.

2- İflastan Sonra Anlaşmalı İflas; İflası kesinleşmiş borçlu konkordato teklifinde bulunursa idarenin talebi ile ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir. Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir. Konkordatonun tasdiki halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Anlaşmalı İflas; Alacaklılara, borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir.

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması; Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

Konkordato Süreci Nasıl İşler
Konkordato Süreci Nasıl İşler

1- Anlaşmalı İflas Talebi; Sözleşmeden doğan hükümler gereğince borçlu borcunu alacaklı ise alacağını alabilmek için gerekli evrakların hazırlanarak mahkemeye başvurmasıyla başlar.

2- Geçici Mühlet Kararı; Talebi kabul edilen firmanın Geçici Bekleme Kararı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Kanunen bu süre 3 ay en fazla 2 ay uzatılabilir. Bu süreçte;

 • Mahkeme gerekli görürse borçlunun mal varlığına tedbir kararı koydurur.
 • Geçici olarak komiser atar. Komiserin asli ve ana görevi; Borçluyu denetlemek, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek ve ara rapor hazırlamaktır.

3- Kesin Bekleme Kararı; Sürecin olumlu sonuçlanması halinde 1 yılık bekleme süresi verilir. Verilen sürede komiser görevini yapmaya devam eder. Borçlu komiser kendi izni dışında rehin alınamaz,kefil olamaz, işletmeye ait devir işlemlerini yapamaz. İhtiyatlı tedbir ve İhtiyatlı haciz kararları uygulanamaz. Süreç tamamlanmadan Borçlunun durumu düzelirse komiser mahkemeye başvurup, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması ile konkordato süreci sonlandırılır.

4- Alacaklıların Toplanması; Borçlunun bulunması şartı ile komiser başkanlığında bir toplantı düzenlenir. borçlunun borcu ödeme şekli kararlaştırılıp anlaşmalı iflas projesi oluşturulur.

5- Anlaşmalı iflas Tasdiki ve İlanı; Borçlunun talebi değerlendirilir. Konkordatonun reddine karar verilirse mahkeme kararı ile borçlunun iflası resen onaylamış olur. Durum kabul edilirse; Borçlunun borç ödeme şekli ve alacaklının alacağı miktar miktarın ne kadarlık kısmından vazgeçtiği kararlaştırılır. Bu sürecin takibi için kayyum atanır ve kayyum iki ayda bir mahkemeye raporlama yapar.

6- Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları; Mahkeme kararı ile bağlayıcı hale gelir.

7- Konkordatonun Feshi; 

Kısmı Fesih: Konkordato Projesince kendine ödemede bulunulmayan Alacaklı mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Tamamen Fesih: Eğer konkordato kötü niyetle sakatlanmış ise; bunun kanıtlanması durumunda oluşan fesihdir.

Konkordatonun İflas ve İflasın Ertelenmesi Kurumu ile Arasındaki Başlıca Farklar Nedir?

 • Anlaşmalı iflas daha az masrafla yapılmasına rağmen iflas daha fazla maliyetlidir.
 • İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder.
 • İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler.
 • İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şart değildir.
 • İflasa tabi olsun olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirken, iflasın ertelenmesini sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirler.
 • İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır.
 • İflas ertelemesine pasifi aktifinden fazla(borca batık )olanlar başvurabilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan başvurabilir.
 • İflasın ertelemesinde faizler işler ,konkordato da ise kural olarak konkordato mühletince faiz işlemez.
 • İflasın ertelenmesinde alacaklılar alacaklarından feragat edip etmeme konudan serbestken ,konkordato da ise genellikle alacaklarından bir kısmından feragat halinde başarıya ulaşır.
 • Anlaşmalı iflas kısa sürerken, iflasın ertelenmesi 5 yıla kadar çıkabilmektedir.
 • İflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir
Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir

İflas eden ya da etmeyen, alacaklı durumda olan kimseler talepte bulunabilir.

Talep Hangi Mahkemeye Yapılır?

Borçlu ya da alacaklı olan kişi ikamet ettiği yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine yurt dışında ikamet ediyorsa, Ticari şubesinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesine talepte bulunabilir.

Konkordato Ne Kadar Süre ile İlan Edilir?

Gerekli şartların sağlanması ve istenilen belgelerin teslimi ile birlikte mahkeme 3 ay bekleme süreli ilan edebilir. Gerekli görülmesi durumunda 2 ay süre uzatımı ile 5 aya kadar çıkarılır. Mahkeme kesin mühlet hakkındaki kararını ise geçici mühlet içinde verecektir. Kesin mühlet için mahkeme komiser raporunu inceleyecek konkordatonun başarıya ulaşması mümkün ise 1 yıllık kesin mühlet verecektir. Kesin mühlet gerekli olduğu takdirde 6 ay kadar da uzatılabilir. Tüm sürelerin kullanılması halinde, konkordato süreci 23 aya kadar çıkabiliyor.

Konkordato Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Anlaşmalı iflas ön projesi; Nakit akım tabloları, gayri menkul değerleme raporları, ara dönem mali tablolar,
 • Başvuru sahibinin mal varlığını gösterir belgeler,
 • Alacaklılar listesi, ne kadar alacaklı oldukları, imtiyazlı alacak listesi,
 • Konkordato başarısını gösterir belge konkordato olursa ya da olmazsa alacaklıların eline geçecek tutarların karşılaştırmalı tabloları,
 • Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu,

 

 

Bir önceki yazımız olan Konsolidasyon (Konversiyon) Nedir? başlıklı makalemizde Borçların Konsolidasyonu, Devlet Borçlarının Kaldırılması ve Konsolidasyon Nedir? hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu